Español
Português
English
Kreyòl
29 oktòb pou rive 2 novanm | Teknopolis | Buenos Aires, Ajantin
Yon evenman ki pral reyini anviwon 1000 jèn nan tout Amerik Latin nan pou elabore «Pwopozisyon jèn yo sou fiti vil yo»
4
jou
6
konferans
17
laboratwa
1K
jèn
Reayalizeyon tab sitwayen
Reyini ak 2 ou plizyè zanmiw pou diskite sou vil kote wap viv la, kòman li ta sipoze ye e kòman ou pral angaje ou pou kapab rann sa posib.
Yo pral pran konklizyon nan tab sa yo epi konsidere yo pou pwopozisyon jèn yo ki pral fèt pandan kanmpous Iben an.
 
Òganize pa
Esponsò Prensipal yo
Strategic Partners/ Patnè estratejik
Sipotè yo
Medya Patnè