Español
Português
English
Kreyòl
Telechaje manyèl gid la pou oryante tab sitwayen yo
Se yon mouvman kote tout jèn nan Amerik Latin pral konstwi yon pwopozisyon sou kòman yo vle fiti vil yo e kòman yo pran angajman pou sa
 
Anrejistre la
Nou pral reyini an gwoup jèn ki gen menm kòz ak enterè komen . Kite kowòdone ou pou resevwa enfòmasyon sou Tab ki disponib sou kòz / sijè ou a , nan vil ou a :
Enterè pa’m :
 
Reayalizeyon tab sitwayen
Se yon espas konvezasyon ant jèn ki genyen tèm an komen (Feminis, migran, siklis, eltriye) pou diskite sou vil kote yap viv la : kijan li ye, kijan li ta dwe ye e kòman yo pral pran angajman pou li kapab vini konsa

Konklizyon nan tab sitwayen sa yo pral sevi pou konstwi ‘’ yon pwopozisyon pou jèn yo sou patisipasyon sitwayen pou fiti vil yo nan Amerik Latin’’ Yon dokiman ke nou pral kapab itilize pou egzije aksyon ak kantite epi gouvènman lokal, Nasyonal ak entènasyonla, paske nou vle yon chanjman pou vil nou yo, la epi kounye a.

¡Genyen yon vwayaj Buenos Aires ¡: Lè’w monte rezilta tab sitwayen, sa ap pèmèt ou patisipe nan yon tiraj kap pèmèt ou vwayaje Buenos Aires pou kapab asiste ak kanpous Iben, an oktòb. Konnen tout kondisyon Isit la.


 
 
Monte rezilta tab sitwayen ou an sou platfòm nan
Aprè ou fin fè konvezasyon ak gwoup ou a, telechaje rezilta pou yo kapab pran repons ou yo an konsiderasyon pou pwopozisyon jèn yo nan Amerik Latin nan sou fiti vil yo


 
 
Òganize pa
Apiye pa